Πολιτική Ενεργούς Συμμετοχής

(Συμπεριλαμβάνεται η πολιτική άσκησης δικαιωμάτων ψήφου)

 

Ι. Σκοπός παρούσας πολιτικής.

Η παρούσα πολιτική της 3K Investment Partners Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ (εφεξής «η Εταιρία») θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 32 του ν. 4706/2020, στο οποίο προβλέπεται ότι οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αναπτύσσουν και δημοσιοποιούν πολιτική για την ενεργό συμμετοχή τους. Επίσης, στην παρούσα πολιτική περιλαμβάνονται οι στρατηγικές για την άσκηση από την Εταιρία δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του άρθρου 21 της με αριθμ. 15/633/2012 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 δ) του ν. 4706/2020 ως «Διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων» ορίζεται η επιχείρηση επενδύσεων κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε επενδυτές, ο Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) και η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ), όπως ορίζονται στις υπο περ. αα’ και ββ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις εξαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδίου νόμου, ή εταιρία διαχείρισης, όπως ορίζεται στην περ. β’ του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, ή επιχείρηση επενδύσεων εγκεκριμένη, εφόσον δεν έχει ορίσει εταιρία διαχείρισης εγκεκριμένη για τη διαχείρισή της.

Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω, η Εταιρία με την ιδιότητα της ΑΕΔΑΚ και ΑΕΔΟΕΕ, αλλά και ως παρέχουσα την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε επενδυτές, εμπίπτει στην έννοια του Διαχειριστή Περιουσιακών Στοιχείων και ως εκ τούτου υπόκειται στην ως άνω υποχρέωση ανάπτυξης και δημοσιοποίησης πολιτικής για την ενεργό συμμετοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα πολιτική της Εταιρίας καθορίζει τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής αυτής σε σχέση με μετοχές εταιριών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (εφεξής «εισηγμένες εταιρίες») εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ είτε στα χαρτοφυλάκια πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρία υπό την προϋπόθεση ότι στην τελευταία περίπτωση η Εταιρία έχει λάβει από τον πελάτη εξουσιοδότηση περί άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου για λογαριασμό του πελάτη (εφεξής «υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια»).

 

ΙΙ. Ενεργός συμμετοχή της Εταιρίας.

Η Εταιρία, στο πλαίσιο ενεργού συμμετοχής της στις εισηγμένες εταιρίες, μετοχές των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, προβαίνει στις εξής ενέργειες:

Η Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρίας παρακολουθεί τις εισηγμένες εταιρίες, στις οποίες γίνονται επενδύσεις όσον αφορά σημαντικά ζητήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η στρατηγική, η χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική απόδοση και ο κίνδυνος, η διάρθρωση του κεφαλαίου, ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος και η εταιρική διακυβέρνηση.

Η Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρίας λαμβάνει γνώση των επικείμενων γενικών συνελεύσεων εισηγμένων εταιριών μέσω του τύπου, του διαδικτύου καθώς και με άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους των εισηγμένων εταιριών.

Ασκεί τα δικαιώματα ψήφου, καθώς και άλλα δικαιώματα που απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω υπό ΙΙΙ.

Εφόσον τούτο κρίνεται ως απαραίτητο από τη Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρίας, η εν λόγω Διεύθυνση διεξάγει διάλογο με τα αρμόδια στελέχη των εισηγμένων εταιριών ή/ και συνεργάζεται με άλλους μετόχους και επικοινωνεί με τους ενδιαφερομένους φορείς των εισηγμένων εταιριών.
 

Σημειώνεται ότι η υπό 4) ανωτέρω ενέργεια της Εταιρίας λαμβάνει χώρα εφόσον κρίνεται από τη Διεύθυνση Επενδύσεων ότι η Εταιρία δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση της εισηγμένης εταιρίας, αλλά και γενικότερα σε σχέση με τη στρατηγική της και τη μακροπρόθεσμη απόδοση αυτής, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων.

 

ΙΙΙ. Κριτήρια άσκησης δικαιωμάτων ψήφου και λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές –Διαδικασία άσκησης αυτών.

Ως προς τα χαρτοφυλάκια των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ:

Η ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και λοιπών δικαιωμάτων (όπως του δικαιώματος πληροφόρησης) που απορρέουν από τις μετοχές εισηγμένων εταιριών, οι οποίες περιέχονται στα χαρτοφυλάκια των ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ που διαχειρίζεται η Εταιρία, διενεργείται πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των επενδυτών, σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του εκάστοτε ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ, καθώς και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η ισχύουσα κάθε φορά εταιρική νομοθεσία.

Η Εταιρία συμμετέχει και ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές εισηγμένων εταιριών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ, εφόσον ο Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρίας κρίνει τούτο με συνεκτίμηση των ακόλουθων παραγόντων:

τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και για τα οποία η Εταιρία θα κληθεί να ψηφίσει είναι σημαντικά για την μελλοντική πορεία της Εταιρίας,
η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επιβάλλεται από το συμφέρον των μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ και είναι σύμφωνη με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ,
η Εταιρία δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση της εισηγμένης εταιρίας, αλλά και γενικότερα σε σχέση με τη στρατηγική της εισηγμένης εταιρίας και τη μακροπρόθεσμη απόδοση αυτής.

Ως προς τα χαρτοφυλάκια πελατών:

Στην περίπτωση των ατομικών χαρτοφυλακίων πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρία στο πλαίσιο παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η Εταιρία –ως γενική αρχή- δεν αναλαμβάνει την εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Πελάτη, ούτε αποδέχεται καταρχήν ειδική σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τυχόν η Εταιρία αποδεχθεί τέτοια εξουσιοδότηση, ο Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρίας:

  1. μεριμνά για την ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές εντολές του πελάτη,
  2. σε περίπτωση εν λευκώ εξουσιοδότησης, διασφαλίζει την ανεξαρτησία των αποφάσεων της Εταιρίας, όντας σε θέση να αιτιολογήσει την απόφασή του περί ενάσκησης ή μη των δικαιωμάτων ψήφου σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του πελάτη και
  3. ενημερώνει τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας ώστε να ελεγχθεί αν συντρέχει υποχρέωση γνωστοποίησης βάσει των διατάξεων του ν. 3556/2007.

 

IV. Τρόπος και διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Ο Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρίας ορίζει, με σχετική απόφασή του, συγκεκριμένους εκπροσώπους της Εταιρίας προκειμένου να συμμετάσχουν και να ψηφίζουν για λογαριασμό των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων (ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ και πελατών), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι ανωτέρω μετοχές, στις γενικές ή ειδικές συνελεύσεις της εισηγμένης εταιρίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η Εταιρία δύναται να εξουσιοδοτήσει τρίτα πρόσωπα να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό της.

 

V. Πρόληψη ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων.

Με σκοπό της διασφάλιση της προτεραιότητας των συμφερόντων των πελατών της Εταιρίας και των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ και σε συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, η Εταιρία έχει θεσπίσει εσωτερικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν οργανωτικά και διοικητικά μέτρα, με στόχο την πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την επίλυση τέτοιων καταστάσεων που ενδεχόμενα προκύψουν. Συνοπτική περιγραφή της πολιτικής πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων της Εταιρίας βρίσκεται αναρτημένη  στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.3kip.gr, ενώ, κατόπιν αιτήματος, η Εταιρία παρέχει περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική που εφαρμόζει για τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Η ανωτέρω πολιτική πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων της Εταιρίας εφαρμόζεται και σε σχέση με τις δραστηριότητες ενεργού συμμετοχής της Εταιρίας που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση, προς το σκοπό της διαχείρισης υφιστάμενων ή ενδεχόμενων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Εταιρίας στις εισηγμένες εταιρίες, η Εταιρία δεν ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, όταν πρόκειται για γενική ή άλλη συνέλευση εκδότη, με τον οποίο η Εταιρία ή η μητρική της έχει στενούς δεσμούς.

 

VΙ. Δημοσιοποίηση πολιτικής και τρόπου εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ενεργού συμμετοχής.

Η Εταιρία δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση:

τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ενεργού συμμετοχής της, συμπεριλαμβανομένων μιας γενικής επισκόπησης της συμπεριφοράς της στις ψηφοφορίες, καθώς και επεξήγησης σχετικά με τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες και την τυχόν χρήση υπηρεσιών πληρεξουσίων συμβούλων[1],
τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε στις γενικές συνελεύσεις των εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει.

Οι ως άνω δημοσιοποιούμενες από την Εταιρία πληροφορίες είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.3kip.gr.

 

VII. Εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και σε λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα.

Τα προβλεπόμενα στην παρούσα πολιτική της Εταιρίας εφαρμόζονται αναλογικά και σε σχέση με δικαιώματα που απορρέουν από λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα (πλην των μετοχών εισηγμένων εταιριών) που συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια.

 

VIII. Τροποποίηση – επανεξέταση της παρούσας πολιτικής.

Η παρούσα πολιτική της Εταιρίας επανεξετάζεται σε ετήσια βάση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Επενδύσεων και του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Σε περίπτωση τροποποίησης, η επικαιροποιημένη πολιτική καθίσταται άμεσα διαθέσιμη χωρίς χρέωση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.3kip.gr.

 

Ημερομηνία: 13/10/2020

_________________________________________________

[1] Ως «πληρεξούσιος σύμβουλος» νοείται κάθε νομικό πρόσωπο που αναλύει σε επαγγελματική και εμπορική βάση τα στοιχεία που κοινοποιούν οι επιχειρήσεις και, όπου είναι σκόπιμο, άλλες πληροφορίες εισηγμένων εταιριών, με σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών, προκειμένου οι τελευταίοι να λαμβάνουν τις αποφάσεις ψήφου τους έχοντας στη διάθεσή τους έρευνες, συμβουλές ή συστάσεις ψήφου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους [άρθρο 26 στοιχείο ε) του ν. 4706/2020].