Εικόνα για την κατηγορία Responsible Investing Άρθρο του Θοδωρή Λιζάρδου Head of Sales Support, Marketing & PDM

Responsible Investing Άρθρο του Θοδωρή Λιζάρδου Head of Sales Support, Marketing & PDM

Σύνταξη κειμένου : Θoδωρής Λιζάρδος, Head of Sales Support, Marketing PDM, 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.K.

Στις διεθνείς αγορές γίνεται όλο και πιο ισχυρή η πεποίθηση ότι το οικονομικό όφελος από τις επενδύσεις αυξάνεται όταν συνδέεται με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και παράγοντες χρηστής διακυβέρνησης (ESG factors). Αυτή η προσέγγιση κατά την οποία στη  λήψη των επενδυτικών αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και παράγοντες χρηστής διακυβέρνησης έχει καθιερωθεί με τον όρο “Responsible Investing”.

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια ενδυναμώνονται τόσο σε πλήθος, όσο και σε προσέλκυση κεφαλαίων, οι επενδυτικές στρατηγικές που προσδιορίζονται ως “Responsible Investments”. Αυτό απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα το οποίο δείχνει την εξέλιξη τόσο των υπό διαχείριση κεφαλαίων όσο και των εταιριών παγκοσμίως που δεσμεύονται στην εφαρμογή των αρχών που διέπουν τον όρο Responsible Investment.

Άλλωστε, η προσέγγιση “Responsible Investing” αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κίνδυνου και στην επίτευξη καλύτερων μακροπρόθεσμων αποδόσεων.

Συχνά υπάρχει σύγχυση μεταξύ του Responsible Investing και των εννοιών όπως “Social Responsible Investing”, “Impact Investing”, “Sustainable Investment”, “Ethical Investment” κλπ, καθώς αυτές  συνδυάζουν την επίτευξη οικονομικών επιδόσεων με επενδύσεις που πληρούν ορισμένες περιβαλλοντικές, κοινωνικές ή και ηθικές αρχές. Ωστόσο, η προσέγγιση Responsible Investing στοχεύει στη μεγιστοποίηση των οικονομικών επιδόσεων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι παράγοντες ESG (περιβαλλοντικοί – κοινωνικοί – χρηστής διακυβέρνησης) έχουν θεμελιώδη σημασία για την επίτευξή της οικονομικής ευρωστίας. Επιπλέον,  η προσέγγιση Responsible Investing είναι ολιστική, υπό την έννοια ότι δεν περιορίζεται σε επιμέρους περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή και διακυβέρνησης θέματα όπως οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις.

Είναι πια γενικά αποδεκτή η αντίληψη ότι η προσέγγιση Responsible Investing λειτουργεί επ’ ωφελεία των επενδυτών, καθώς προλαμβάνει κινδύνους και αξιοποιεί ευκαιρίες που βελτιώνουν τη συνολική μακροπρόθεσμη απόδοση των χαρτοφυλακίων, ενώ αυξάνουν το βαθμό διαφάνειας και αποτρέπουν αποφάσεις, που αποσκοπούν σε «γρήγορα» κέρδη σε βάρος της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας.

Οι γενικότερες προκλήσεις της εποχής μας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή, την υγεία, το δημογραφικό πρόβλημα και τη διαχείριση της οικονομικής και πολιτικής ισχύος, για να αναφέρουμε μόνο κάποιους από τους πολλούς τομείς που εντάσσονται στα ενδιαφέροντα του Responsible Investing, συν-δημιουργούν νέα οικονομικά και καταναλωτικά πρότυπα και ανοίγουν νέους τεχνολογικούς ορίζοντες. Συνεπώς, η κατανομή των διαθέσιμων κεφαλαίων ή αλλιώς η διενέργεια επενδύσεων δεν οφείλει να ακολουθεί και να εφαρμόζει αυτές τις τάσεις μόνο για λόγους «ηθικής τάξεως», αλλά και οφείλει να επιτύχει αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων με καλύτερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις, αξιοποιώντας τις επενδυτικές ευκαιρίες.

Για παράδειγμα, εταιρείες που αναπτύσσουν και εμπορεύονται προϊόντα εξοικονομώντας ενέργεια, όχι μόνο συμβάλλουν περιβαλλοντικά, αλλά δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μειώνοντας το κόστος τους και αυξάνοντας τη συνολική αξία τους. Προφανώς αυτό καθιστά την εταιρεία μία πιο ελκυστική επενδυτική επιλογή. Παρομοίως, μια εταιρεία εντάσεως εργασίας[1], που για παράδειγμα εξορύσσει μεταλλεύματα και λαμβάνει μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των εργαζομένων, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων, που θα μπορούσαν εκτός των τραγικών ανθρώπινων απωλειών να επιφέρουν μεγάλο κόστος επισκευών ή και ακόμα αναστολή της λειτουργίας και μεγάλη οικονομική ζημία. Άρα η επένδυση σε αυτή  την εταιρεία δεν έχει μόνο ηθικό έρισμα, αλλά και προφανή οικονομικά οφέλη.

Αντίστοιχα, οι εταιρείες που τηρούν αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και διακυβέρνησης, δημοσιοποιούν και ελέγχουν τις αμοιβές των ανωτέρων στελεχών τους, λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης κινδύνων, καθίστανται πιο ελκυστικές στους επενδυτές.

Η προσέγγιση Responsible Investing πραγματώνεται στην εταιρεία μας μέσω της διάθεσης αντίστοιχων αμοιβαίων κεφαλαίων της NN Investment Partners (NNIP). Η NNIP έχει αφομοιώσει την προσέγγιση Responsible Investing ως ένα θεμελιώδες bστοιχείο στην εταιρική της κουλτούρα και διατρέχει όλο τον οργανισμό της, βελτιώνοντας της σχέση κινδύνου και απόδοσης στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια.

Στο σύνδεσμο: https://www.nnip.com/INT_en/corporate/About-us/Responsible-investing/overview.htm περιγράφεται λεπτομερώς η λειτουργία τις προσέγγισης Responsible Investing στη NNIP, ενώ υπάρχουν διαθέσιμο πλήθος αναλύσεων και αναφορών επί του θέματος.

Στις διαθέσιμες επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω της 3K Investment Partners υπάρχουν επενδυτικές στρατηγικές που εξειδικεύονται στην προσέγγιση Responsible Investing. Συγκεκριμένα:

Τα οφέλη και η σημασία της προσέγγισης Responsible Investing είναι τέτοια που επιβάλλεται να γίνουν σεβαστά και να αξιοποιηθούν κατά τη διαχείριση των επενδύσεων, προς όφελος των επενδυτών και της οικονομίας γενικότερα.

 

__________

[1] Εντάσεως εργασίας, όταν κατά την παραγωγική διαδικασία μίας επιχείρησης υπερτερεί ο συντελεστής "εργασία", με την έννοια ότι η συμμετοχή του εργατικού κόστους στο συνολικό κόστος παραγωγής είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των άλλων συντελεστών.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ