Σενάρια Επιδόσεων

Σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) καθώς και των συμπληρωματικών σε αυτόν Κανονισμών (ΕΕ) 2017/653 και 2021/2268 της Επιτροπής, η Εταιρεία μας παραθέτει πληροφορίες σχετικά με τους υπολογισμούς προηγούμενων σεναρίων επιδόσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται.