Πώς να επενδύσετε σε Aμοιβαία Kεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners και στις *Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ΝΝ Λουξεμβούργου

3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Απόφαση 38476/Β 1288/13-09-1990 ΥΠΕΘΟ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1003501000 Εποπτεύουσα Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

(*Α.Ε.Ε.Μ.Κ.: Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου)

 

Η 3Κ Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι διαχειρίστρια εταιρία των πιο κάτω έξι (6) αμοιβαίων κεφαλαίων:

 

     •3K Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού

    

    •3K Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού

 

     •3K Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό

 

     •3K Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Διεθνές

 

     •3K Αμοιβαίο Κεφάλαιο International Income Ομολογιακό

 

     •NN Hellas Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό

 

και έχει οριστεί ως κεντρικός διανομέας των Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ΝΝ Λουξεμβούργου σε Ελλάδα και Κύπρο

 

Οι Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ΝΝ Λουξεμβούργου είναι :

 

     • ΝΝ (L)

 

     • ΝΝ (L) Patrimonial

 

   

 

Η διάθεση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται και των Α.Ε.Ε.Μ.Κ. Λουξεμβούργου που αντιπροσωπεύει η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. γίνεται μέσω των πιστοποιημένων για την πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων ασφαλιστικών συμβούλων της ΝΝ Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής ( στο εξής ΝΝ Hellas) ή των λοιπών δικτύων διάθεσης της 3K Investment Partners Μονοπρόσωπης Α.Ε.Δ.Α.Κ.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :

 

Η επένδυση στα Ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια και τους Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου είναι σχετικά απλή διαδικασία. Αρχικά ο πιστοποιημένος για την πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων ασφαλιστικός σύμβουλος του δικτύου της NN Hellas.ή άλλος συνεργάτης των λοιπών δικτύων διάθεσης της 3K Investment Partners, σας παραδίδει δωρεάν, εφόσον επιθυμείτε να καταστείτε μεριδιούχος αμοιβαίου κεφαλαίου (και πριν από την συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης συμμετοχής):

 

Για τα Ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια :

 

     • το έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (άλλως ΚΙΙD –Key Investor Information Document)

 

και κατόπιν αιτήματός σας:

 

     • τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου

 

     • το Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus)

 

     • την τελευταία Ετήσια ή Εξαμηνιαία έκθεση

 

Για τις Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου:

 

     • το έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (άλλως ΚΙΙD –Key Investor Information Document)

 

και κατόπιν αιτήματός σας :

 

     • το Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus) και

 

     • την τελευταία Ετήσια ή Εξαμηνιαία έκθεση

 

Στη συνέχεια συμπληρώνετε και υπογράφετε μία Αίτηση Συμμετοχής και προσκομίζετε εκείνα τα έγγραφα που πιστοποιούν το ονοματεπώνυμό σας, το επάγγελμά σας, το Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση κατοικίας σας κ.α., όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμο 3691/2008 για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Στην Αίτηση μπορείτε να επιλέξετε τα αμοιβαία κεφάλαια ή τα υποκεφάλαια των Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου στα οποία προτίθεστε να επενδύσετε, καθώς και να αναγράψετε το ποσό που θα επενδύσετε στο καθένα. Εκτός από την υποβολή της αίτησης και των πιο πάνω εγγράφων πιστοποίησης της ταυτότητάς σας, απαιτείται η κατάθεση των αντίστοιχων ποσών επένδυσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αμοιβαίων κεφαλαίων / Α.Ε.Ε.Μ.Κ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κατάθεση των χρημάτων πρέπει να γίνεται στους λογαριασμούς υποδοχής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων / Α.Ε.Ε.Μ.Κ. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Θεματοφύλακα για τα Ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια και Πληρώτρια Τράπεζα για τις Α.Ε.Ε.Μ.Κ. Λουξεμβούργου) και όπως υποδεικνύεται σχετικά στις αιτήσεις συμμετοχής. Απαγορεύεται η καταβολή μετρητών ή παράδοση επιταγών σε τρίτα πρόσωπα ή η καταβολή χρημάτων σε λογαριασμούς καταθέσεων, άλλων δικαιούχων εκτός των αμοιβαίων κεφαλαίων / Α.Ε.Ε.Μ.Κ.

 

ΕΞΑΓΟΡΑ:

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ρευστοποιήσετε την επένδυσή σας στα Aμοιβαία Kεφάλαια 3Κ ή/και στους Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου, θα πρέπει να υποβάλλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εξαγοράς και εντός 5 εργάσιμων ημερών θα σας καταβληθεί το προϊόν της εξαγοράς των μεριδίων σας.

 

 

ΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – Μόνο για εξαγορές Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου

 

Η 3Κ Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας πληρωμών από ρευστοποιήσεις Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου μέσω εναλλακτικής πληρώτριας τράπεζας εξωτερικού, της ING Bank N.V., σε τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο τηρείτε (οι μεριδιούχοι) σε ευρώ σε πιστωτικό ίδρυμα ή υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο σε χώρα μέλος του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

 

Προκειμένου να γίνει χρήση της εναλλακτικής πληρώτριας τράπεζας εξωτερικού, εκτός από την συμπλήρωση της γνωστής Αίτησης Εξαγοράς απαιτείται και η συμπλήρωση του εντύπου «ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» το οποίο, στην περίπτωση αυτή, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Αίτησης Εξαγοράς.

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

Η εξυπηρέτηση μεριδιούχων, οι οποίοι αποκτούν μερίδια μέσω του δικτύου πιστοποιημένων ασφαλιστικών συμβούλων της NN Hellas. γίνεται από την  NN Hellas.. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί στο τμήμα Customer Contact Center της NN Hellas. (ακολουθώντας το πρόγραμμα εργασιών και αργιών του), Τηλεφωνικό Κέντρο στο τηλέφωνο 801100200300 και υπηρεσία αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης πελατών, στην οποία μπορούν να απευθύνονται όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αμοιβαία κεφάλαια 3K ή Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου ή επιθυμούν να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με το χαρτοφυλάκιό τους.

Η εξυπηρέτηση των πελατών οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στα αμοιβαία κεφάλαια 3K ή Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου μέσω της ίδιας της 3K Investment Partners  ή των λοιπών δικτύων  διάθεσής της, γίνεται από τα αντίστοιχα τμήματα εξυπηρέτησης μεριδιούχων των επιμέρους εταιριών. Με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της 3K Investment Partners , μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-7419890.