ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α.ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η Εταιρία εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται, όταν (α) λαμβάνει αποφάσεις για διενέργεια συναλλαγών (εκτέλεση εντολών) για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους, καθώς και (β) όταν διαβιβάζει σε τρίτα πρόσωπα προς εκτέλεση εντολές που αφορούν συναλλαγές για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ


Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως την τιμή, το κόστος, την ταχύτητα, τις συνθήκες της αγοράς, την πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, τον όγκο και τη φύση της εντολής που δίνει για τη διενέργεια συναλλαγής ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα αφορά την εκτέλεση της εντολής. Η βαρύτητα των ανωτέρω παραγόντων διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τα ακόλουθα κριτήρια:


α) τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική πολιτική και τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, με βάση τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο και στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,

β) τα χαρακτηριστικά της εντολής

γ) τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η εντολή, και

δ) τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης, στους οποίους μπορεί να προωθηθεί η εντολή προς εκτέλεση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Η Εταιρία θεσπίζει και το τμήμα επενδύσεων εφαρμόζει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι θα επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα συμφέροντα των υπό διαχείριση Α/Κ τόσο κατά τη λήψη αποφάσεων για διενέργεια συναλλαγών όσο και κατά τη διαβίβαση σε τρίτα πρόσωπα εντολών που αφορούν στο χαρτοφυλάκιο των Α/Κ προς εκτέλεση, σύμφωνα με τους παράγοντες που περιγράφονται αμέσως παραπάνω.

Σε ότι αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο χαρτοφυλάκιο του Α/Κ αυτές λαμβάνονται από τον διαχειριστή του κάθε Α/Κ και τον Διευθυντή Επενδύσεων της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της επενδυτικής επιτροπής, αφού έχουν μελετηθεί τα οικονομικά αποτελέσματα και αναλύσεις των διαπραγματευόμενων εταιριών καθώς και οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Σε ότι αφορά την επιλογή συγκεκριμένου αντισυμβαλλόμενου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αντισυμβαλλόμενων έχει προσδιορίσει ποιοι αντισυμβαλλόμενοι είναι εγκεκριμένοι για την πραγματοποίηση συναλλαγών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ποιοι έχουν αθροιστικά (κόστος εκτέλεσης, ποιοτικές αναλύσεις, ανταπόκριση σε ερωτήματα/αιτήματα κλπ) την υψηλότερη αξιολόγηση και άρα θα πρέπει να λάβουν τον μεγαλύτερο όγκο εντολών και να επιλεγούν κατά προτεραιότητα. Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής αξιολογεί και καταγράφει την ποιότητα της εκτέλεσης των εντολών, για το επόμενο εξάμηνο οπότε και θα επαναξιολογηθεί ο αντισυμβαλλόμενος.

Στις περιπτώσεις συναλλαγών επί μετοχών οι οποίες διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, η τιμή ή το εύρος τιμών στο οποίο θα πρέπει να εκτελεστεί μία εντολή καθορίζεται από τον διαχειριστή και είναι ανεξάρτητο από τον όποιο αντισυμβαλλόμενο εκτελέσει την εντολή.

Στις περιπτώσεις συναλλαγών επί χρεωστικών τίτλων ελέγχονται οι τιμές /προσφορές τουλάχιστον δύο εγκεκριμένων αντισυμβαλλομένων και επιλέγεται η καλύτερη τιμή. Οι προσφορές εκτυπώνονται και τηρούνται σε αρχείο.

Οι εγκεκριμένοι αντισυμβαλλόμενοι της Εταιρίας (ΑΧΕΠΕΥ, τράπεζες, διεθνείς οίκοι εκκαθάρισης κλπ) έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν εσωτερικά αντίστοιχες πολιτικές βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών των πελατών τους, οι οποίες προβλέπουν την διασφάλιση της άμεσης διαβίβασης των εντολών προς εκτέλεση.

Η Εταιρία είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εντολές που εκτέλεσε για συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι σύμφωνες με την πολιτική εκτέλεσης εντολών της, καθώς και ότι διαβίβασε τις εντολές για συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σύμφωνα με την αντίστοιχη πολιτική που έχει θεσπίσει.

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ο Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρίας σε συνεργασία με την αντίστοιχη Επενδυτική Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και της πολιτικής εκτέλεσης εντολών, καθώς επίσης και την ποιότητα της εκτέλεσης των τρίτων προσώπων στα οποία έχει διαβιβάσει εντολές προς εκτέλεση, ώστε να εντοπίζει και, όταν είναι απαραίτητο, να διορθώνει τυχόν ανεπάρκειες.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αντισυμβαλλόμενων συνέρχεται δυο φορές τον χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει την απόδοση των αντισυμβαλλόμενων της Εταιρίας και να επιλέξει αυτούς που ανταποκρίνονται καλύτερα στα κριτήρια που έχει θέσει.

Η Εταιρία επανεξετάζει σε ετήσια βάση την πολιτική και τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί προκειμένου να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα συμφέροντα των υπό διαχείριση Α/Κ τόσο κατά τη λήψη αποφάσεων για διενέργεια συναλλαγών όσο και κατά τη διαβίβαση σε τρίτα πρόσωπα εντολών που αφορούν στο χαρτοφυλάκιο των Α/Κ προς εκτέλεση. Η επανεξέταση πραγματοποιείται επίσης κάθε φορά που μία ουσιαστική αλλαγή επηρεάζει την ικανότητα της Εταιρίας να εξακολουθήσει να επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα υπό διαχείριση Α/Κ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία προσδιορίζει για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, τα τρίτα πρόσωπα στα οποία μπορούν να διαβιβάζονται οι εντολές προς εκτέλεση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του παρόντος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Κατάλληλη πληροφόρηση για την πολιτική της Εταιρίας σχετικάμε (α) τη βέλτιστη εκτέλεση των εντολών για λογαριασμό των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (β) την πολιτική εκτέλεσης εντολών από τρίτα πρόσωπα, καθώς και κάθε επικαιροποίηση αυτών, είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική της διεύθυνση της Εταιρίας www.3kip.gr.

Β.ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ στα πλαίσια παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 4099/2012

Σύμφωνα με το Νόμο 3606/07 για την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας MIFID στο ελληνικό δίκαιο, η εταιρία είναι υποχρεωμένη να θεσπίσει μια Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της, όταν κατά τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, δίνει εντολές σε τρίτους για την εκτέλεση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό πελατών, και

Η Πολιτική Εκτέλεσης εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες της εταιρίας, ιδιώτες και επαγγελματίες και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

• τους παράγοντες εκτέλεσης εντολών για την εκτέλεση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό πελατών

• τα κριτήρια εκτέλεσης για την εκτέλεση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό πελατών

• τον τρόπο επιλογής των αντισυμβαλλόμενων εταιριών που διαμεσολαβούν στην εκτέλεση

τις αγορές και τις επιτρεπτές μεθόδους εκτέλεσης των εντολών από τους αντισυμβαλλόμενους διαμεσολαβητές εκτέλεσης

• τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορά η πολιτική εκτέλεσης

• την παρακολούθηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση της πολιτικής εκτέλεσης

ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όταν η εταιρία διαβιβάζει προς εκτέλεση εντολές στα πλαίσια διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών μέσω αντισυμβαλλόμενων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Εταιρία ενεργεί κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της με αμεροληψία, εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της. Καθώς η εταιρία δεν προβαίνει απευθείας σε εκτέλεση εντολών, αλλά διαβιβάζει την εντολή που αφορά τον πελάτη προς εκτέλεση σε διαμεσολαβητή αγοράς, στηρίζεται στην εφαρμοζόμενη πολιτική εκτέλεσης εντολών του τελευταίου, αφού εξετάσει την συμβατότητά της:

α) με τις ρητές γραπτές εντολές του πελάτη, εφόσον υπάρχουν, ή

β) με τις αρχές εκτέλεσης που η ίδια εφαρμόζει.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Η Εταιρία για την εκτέλεση των εντολών λαμβάνει όλα τα μέτρα προκειμένου να βεβαιωθεί ότι οι εντολές που προωθεί προς εκτέλεση, εκτελούνται προς το συμφέρον του πελάτη και με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει την ακεραιότητα της αγοράς. Κριτήρια όπως η τιμή, η ρευστότητα, η ταχύτητα και το κόστος λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους και ανάλογα με τον τύπο εντολής που δίδεται προς εκτέλεση από τους διαχειριστές των χαρτοφυλακίων, ή τους επενδυτικούς συμβούλους κατ’ εντολή του πελάτη. Η Εταιρία, κατά την εκτέλεση εντολών διαχειριστών για λογαριασμό πελατών και προκειμένου να προσδιορίσει τη σχετική βαρύτητα των παραγόντων εκτέλεσης, λαμβάνει υπόψη της τα ακόλουθα κριτήρια:

• τα χαρακτηριστικά του πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησης του ως ιδιώτη ή επαγγελματία πελάτη,

• τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη,

• τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν το αντικείμενο της εντολής,

• τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης στους οποίους μπορεί να σταλεί προς εκτέλεση η εντολή,

• οι προμήθειες που εισπράττονται από το διαμεσολαβητή αγοράς στην εκτέλεση ή την ίδια την Εταιρία

Για το σκοπό αυτό, η εταιρία τηρεί αρχείο εντολών, όπου καταγράφονται όλες οι εντολές που δίνονται από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων, ή οι ρητές γραπτές οδηγίες εκτέλεσης που ενδεχομένως δίνει ο πελάτης. Οι εντολές εκτέλεσης ελέγχονται τόσο στο στάδιο της προώθησης της εντολής, όσο και ως προς το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της εντολής από τον αντισυμβαλλόμενο διαμεσολαβητή αγοράς. Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται και συνιστούν κριτήρια για την τυχόν αναθεώρηση της επιλογής αντισυμβαλλομένων και των μεθόδων εκτέλεσης που επιλέγονται είτε από το διαμεσολαβητή αγοράς είτε από την εταιρία.

ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εταιρία εκτελεί εντολές για λογαριασμό πελατών στο πλαίσιο διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους μέσω επιλεγμένων διαμεσολαβητών αγοράς με τους οποίους συνεργάζεται. Αυτοί οι διαμεσολαβητές αγοράς έχουν πρόσβαση σε διάφορους τόπους διαπραγμάτευσης προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλύτερη εκτέλεση των εντολών σύμφωνα με τη δική τους πολιτική εκτέλεσης εντολών. Η πολιτική αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εσωτερικοποίησης της εντολής. Η επιλογή λοιπόν του τόπου ή της μεθόδου εκτέλεσης εξαρτάται καταρχήν από την πολιτική εκτέλεσης του αντισυμβαλλόμενου διαμεσολαβητή αγοράς. Για την επιλογή, ωστόσο του καταλληλότερου αντισυμβαλλόμενου, για την εκτέλεση συγκεκριμένης εντολής, η Εταιρία διαθέτει, σε δεύτερο στάδιο, μηχανισμούς ώστε η πολιτική εκτέλεσης του αντισυμβαλλόμενου διαμεσολαβητή αγοράς να μην είναι αντίθετη με την πολιτική της εταιρίας, ή τους στόχους των διαχειριστών που δίδουν την εντολή. Επίσης, η Εταιρία δύναται να δίδει και συγκεκριμένες εντολές αναφορικά με τον τόπο ή τη μέθοδο εκτέλεσης κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι μηχανισμοί αυτοί αναλύονται κατωτέρω.

Ειδικά για εντολές που αφορούν κινητές αξίες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα, οι εντολές αυτές μπορούν να εκτελεστούν από τους επιλεγμένους διαμεσολαβητές αγοράς είτε στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών, είτε στην Εναλλακτική Αγορά, είτε σε συστηματικούς εσωτερικοποιητές.

Με εξαίρεση οποιασδήποτε συγκεκριμένης εντολής από τον πελάτη, η εταιρία ενδεχόμενα εκτελέσει μέσω τρίτου μέρους-αντισυμβαλλόμενου (με τον οποίο έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας) μια εντολή πελάτη με αρκετούς τρόπους:

• σε μια οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή,

• εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ, όταν η εταιρία έχει προηγουμένως τη συναίνεση του πελάτη

Η Εταιρία δύναται, εντός των ορίων των εφαρμοστέων εκάστοτε διατάξεων της νομοθεσίας, να προβαίνει σε ομαδοποίηση και επιμερισμό των εντολών πελατών με τις εντολές άλλων πελατών, χωρίς ωστόσο αυτό να αποβαίνει εις βάρος των συμφερόντων των πελατών.

Η Εταιρία και οι διαμεσολαβητές αγοράς με τους οποίους συνεργάζεται, μπορεί να αποφασίσουν να αλλάξουν οποτεδήποτε τους όρους, τις συνθήκες και τις διαδικασίες για την εκτέλεση των εντολών (τόποι, κριτήρια, συστήματα κλπ) πάντα όμως διασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Η εταιρία διαθέτει διαδικασίες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εντολών με τη παρούσα πολική εκτέλεσης. Ειδικά, η εταιρία διασφαλίζει ότι οι εντολές που εκτελούνται για λογαριασμό των πελατών, καταχωρούνται τάχιστα και με ακριβή τρόπο και ότι εκτελούνται σύμφωνα με τη σειρά απόφασής τους από τους διαχειριστές, εκτός εάν η φύση της εντολής ή οι πρότερες συνθήκες της αγοράς καθιστούν αυτό αδύνατο, ή εκτός εάν τα συμφέροντα των πελατών απαιτούν τη διαφορετική προώθηση των εντολών.

Τουλάχιστον μια φορά ανά έτος, ή και έκτακτα, εφόσον οι περιστάσεις το επιβάλλουν, η Εταιρία θα επανεξετάζει την πολιτική εκτέλεσης εντολών της, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής επιλογής των αντισυμβαλλόμενών της στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση εντολών. Η Εταιρία δύναται να αναθεωρεί την πολιτική της εξαιτίας κάθε γεγονότος ουσιαστικής αλλαγής που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά της να συνεχίζει να πετυχαίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της.
Η Εταιρία ενημερώνει τους πελάτες της για κάθε ουσιαστική αλλαγή που επιφέρει στην πολιτική εκτέλεσης εντολών της, με την ανάρτηση αναθεωρημένης έκδοσης της πολιτικής της στο δικτυακό της τόπο, εφόσον έχει λάβει τη σχετική τους συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει την ως άνω συναίνεση, η ενημέρωση θα διενεργείται με σταθερό μέσο. Σε τακτική βάση, η εταιρία θα αξιολογεί τους αντισυμβαλλόμενους που χρησιμοποιεί, καθώς και τους τόπους και μεθόδους εκτέλεσης που αυτοί χρησιμοποιούν, για να επιλέξει εκείνους που συμβάλλουν στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη με όρους βέλτιστης εκτέλεσης. Μετά την επαναξιολόγηση, όπου είναι αναγκαίο, η λίστα των αντισυμβαλλόμενων ή των επιτρεπτών τόπων εκτέλεσης θα τροποποιείται σχετικά.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Η Εταιρία διασφαλίζει την συναίνεση των πελατών της στην πολιτική εκτέλεσης εντολών της. Η συναίνεσή του πελάτη θα τεκμαρθεί ότι δόθηκε, εφόσον η εταιρία προβεί, μετά την 1η Νοεμβρίου 2007, σε οποιαδήποτε πράξη για λογαριασμό του πελάτη στα πλαίσια των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει. Σε περίπτωση έγγραφης εναντίωσης στην παρούσα πολιτική εκτέλεσης εντολών, ο πελάτης δύναται να δώσει ειδικές ή γενικές οδηγίες ως προς τον αντισυμβαλλόμενο ή τη μέθοδο εκτέλεσης ή τον τόπο εκτέλεσης που επιθυμεί να χρησιμοποιεί η εταιρία για λογαριασμό του.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών της Εταιρίας θα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική της διεύθυνση www.3kip.gr.  Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική εκτέλεση εντολών της η Εταιρία δεν υποχρεούται να ειδοποιήσει κάθε έναν πελάτη χωριστά, εφόσον η Εταιρία έχει λάβει από τον πελάτη τη ρητή του επιβεβαίωση ότι έχει συχνή πρόσβαση στο διαδίκτυο.