3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές - Κατηγορία Μεριδίου Θ

Ημερομηνία Αποτίμησης

2022-12-01

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

9,1907

Επίπεδο κινδύνου

Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Χρηματιστήρια Διεθνώς. Για την υλοποίηση του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών που διαπραγματεύονται σε Διεθνή Χρηματιστήρια.

Δευτερευόντως, δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις, παράγωγα προϊόντα και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και ΟΣΕ επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση των αποδόσεων του.

Η απόκτηση ή η εξαγορά των μεριδίων είναι δυνατή κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 3Κ Investment Partners (www.3kip.gr).

Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Δείκτης Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δηλαδή, η 3Κ Investment Partners έχει τη διακριτική ευχέρεια ως προς την επενδυτική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης (“performace fee”). Ο δείκτης αναφοράς και ο διαχειριστής του δεν είναι εγγεγραμμένοι πλέον στο μητρώο που τηρεί η ESMAμε βάση το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, αλλά η δυνατότητα χρήσης του ως άνω δείκτη αναφοράς εξακολουθεί να είναι εφικτή μέχρι την 31.12.2023, όπως προκύπτει από την από 09.03.2021 δημόσια δήλωση της ESMA 80 -187 -188 “Impact of Brexit on the BMR”

Τα κέρδη και οι πρόσοδοι της κατηγορίας Ε του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

*Η επενδυτική πολιτική λήφθηκε από το Έγγραφο Βασικών πληροφοριών επενδυτών (KIID).

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο - - -
Δείκτης αναφοράς - - -
Ημερομηνία αναφοράς 30/09/2022

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: GRF000367000
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: Θεσμικών Επενδυτών
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μετοχικό
Περιοχή: Διεθνές

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Το αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε το 2022 και άρα δεν υπάρχουν επαρκή ιστορικά στοιχεία αποδόσεων και ως εκ τούτου ο υπολογισμός του συνθετικού δείκτη κινδύνου και απόδοσης έχει γίνει με βάση τον αντιπροσωπευτικό δείκτη αναφοράς Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return . Τοποθετείται στην κατηγορία κινδύνου 7 διότι επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις. Συνεπώς το επίπεδο κινδύνου είναι υψηλό.

Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
Η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου (1) δεν σημαίνει ότι η επένδυση δεν ενέχει κινδύνους (no risk free).

Οι ουσιώδεις κίνδυνοι που συνδέονται με το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι:

Ο κίνδυνος αγοράς, δηλαδή ο κίνδυνος υποχώρησης των τιμών της αγοράς και η συνακόλουθη υποχώρηση των τιμών κάποιων από τις κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι υψηλός δεδομένου ότι οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργούνται σε μετοχές.  
Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αδυναμίας κάποιου εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε ότι αφορά τις συμπεριλαμβανόμενες επενδύσεις, είναι χαμηλός, διότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει ελάχιστα ή καθόλου σε χρεωστικούς τίτλους.
Ο κίνδυνος ρευστότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας εμφανίζεται όταν μια συγκεκριμένη επένδυση είναι δύσκολο να ρευστοποιηθεί δημιουργώντας έτσι πιθανή δυσκολία στην ρευστοποίηση των μεριδίων σας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.