3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου Θ

Ημερομηνία Αποτίμησης

2023-09-19

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

21,7616

Επίπεδο κινδύνου

Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Για την υλοποίηση του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Δευτερευόντως, δύναται να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών του εξωτερικού επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση των αποδόσεών του. Δύναται επίσης να επενδύει σε μικρότερα ποσοστά και σε άλλες κινητές αξίες εισηγμένες ή προς εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους της Ε.Ε. ή σε εποπτευόμενη αγορά τρίτης χώρας, μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα ή μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά της Ε.Ε. ή σε εποπτευόμενη αγορά τρίτης χώρας, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις, παράγωγα προϊόντα και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλων ισοδύναμων Οργανισμών. Η 3K Investment Partners ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η επιλογή των μετοχών γίνεται μετά από ανάλυση και αξιολόγηση παραμέτρων όπως: προοπτική ανάπτυξης, αξία της εταιρίας, ποιότητα διοίκησης, μερισματική απόδοση, παράγοντες ESG αλλά και άλλων ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. Επιπλέον, έμφαση δίδεται στα μεγέθη των κλάδων στους οποίους ανήκουν οι εταιρίες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που εμπεριέχουν. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να προβαίνει σε χρήση παραγώγων κυρίως για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.

Η απόκτηση ή η εξαγορά των μεριδίων είναι δυνατή κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 3Κ Investment Partners (www.3kip.gr).

Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δηλαδή, η 3Κ Investment Partners έχει τη διακριτική ευχέρεια ως προς την επενδυτική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης (“performace fee”).Ο διαχειριστής, από τον οποίο παρέχεται ο ως άνω δείκτης αναφοράς είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.

Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

*Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ενεργητικής διαχείρισης και δεν ακολουθεί τον δείκτη αναφοράς.

Από την 01/07/2013 ως δείκτης αναφοράς ορίστηκε ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από την 01/06/2011 έως την 30/06/2013 ο δείκτης αναφοράς ήταν ο σύνθετος δείκτης: 70% Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών και 30% Δείκτης Stoxx Balkan 50. Προ της 01/06/2011 δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν ο Γενικός  Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η κατηγορία μεριδίων Θ ενεργοποιήθηκε το 2020, συνεπώς υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή επιδόσεων μόνο για  τα έτη 2021 και 2022.

Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, και δη της κατηγορίας μεριδίων Θ, καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Τα έξοδα, οι αμοιβές και οι φόροι που βάρυναν το αμοιβαίο κεφάλαιο και που έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των παρελθουσών αποδόσεων είναι η αμοιβή διαχείρισης, η αμοιβή θεματοφυλακής, έξοδα, και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάθε φόρος που αφορά στο αμοιβαίο κεφάλαιο και επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων εκ του νόμου δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε το έτος 2006, η κατηγορία μεριδίων Θ δημιουργήθηκε το 2015, ενεργοποιήθηκε δε εκ νέου στο 2020 κατόπιν απενεργοποίησής της.

Οι προηγούμενες αποδόσεις, έχουν υπολογιστεί σε Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 53,25 117,12 152,07
Δείκτης αναφοράς 57,85 122,95 105,67
Ημερομηνία αναφοράς 31/08/2023

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: GRF000115003
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: Θεσμικών Επενδυτών
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μετοχικό
Περιοχή: Ελλάδα

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (ΣΔΚ) βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου είναι ένας οδηγός ως προς το επίπεδο κινδύνου σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι να έχετε απώλεια χρημάτων εξαιτίας της διακύμανσης των αγορών ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 5 από 7, το οποίο είναι η μεσαία - υψηλή κατηγορία κινδύνου διότι επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις. Η κατηγοριοποίηση μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Η χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν σημαίνει μηδενικό κίνδυνο. Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει προστασία από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.