3K Α/Κ Μικτό Κατηγορία - Μεριδίου Ε

Ημερομηνία Αποτίμησης

2022-12-06

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

4,7469

Επίπεδο κινδύνου

Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων μέσω της διαχείρισης ενός ισορροπημένα διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών, χρεωστικών τίτλων (ομόλογα, ομολογίες) και μέσων χρηματαγοράς.

Για την επίτευξη του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 10% του ενεργητικού του σε μετοχές και τουλάχιστον 10% σε χρεωστικούς τίτλους, ενώ το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή χρεωστικούς τίτλους ή καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν δύναται να υπερβαίνει το 65% του ενεργητικού του. Το  κομμάτι των χρεωστικών τίτλων του χαρτοφυλακίου  απαρτίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του από χρεωστικούς τίτλους με εκδότες ή εγγυητές, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημόσιους διεθνείς οργανισμούς. Στους προαναφερόμενους χρεωστικούς τίτλους το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει άνω του 35% του χαρτοφυλακίου του.

Δυνατές δευτερευόντως είναι και οι επενδύσεις σε άλλες κινητές αξίες εισηγμένες ή προς εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους της Ε.Ε. ή εποπτευόμενη αγορά τρίτης χώρας, μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα ή μη σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους της Ε.Ε. ή εποπτευόμενη αγορά τρίτης χώρας, τραπεζικές καταθέσεις, μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή ισοδύναμων οργανισμών και παράγωγα.

Η απόκτηση ή η εξαγορά των μεριδίων είναι δυνατή κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 3Κ Investment Partners (www.3kip.gr).

Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σύνθετος και αποτελείται κατά 50% από τον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατά 50% από τον Δείκτη BEGCGA Index (Bloomberg Barclays Series – E Greece Govt  All > 1Yr   Bond Index). Τo αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δηλαδή, η 3Κ Investment Partners έχει τη διακριτική ευχέρεια ως προς την επενδυτική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης (“performace fee”). Οι διαχειριστές από τους οποίους παρέχονται οι ως άνω δείκτες αναφοράς είναι εγγεγραμμένοι  στο μητρώο του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.

Η διανομή τυχόν κερδών λαμβάνει χώρα, κατά την κρίση της 3Κ Investment Partners, είτε με επανεπένδυση μερίσματος με έκδοση νέων μεριδίων είτε με καταβολή μερίσματος σε μετρητά.

Για περισσότερες πληροφορίες  σας παραπέμπουμε στο έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές που θα βρείτε παρακάτω.

Έντυπο Βασικών Πληροφορίων για τους Επενδυτές - Κατηγορία Μεριδίου Ε

Έντυπο Βασικών Πληροφορίων για τους Επενδυτές - Κατηγορία Μεριδίου Θ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο -4,03 8,55 50,76
Δείκτης αναφοράς -5,48 -2,34 30,83
Ημερομηνία αναφοράς 30/11/2022

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: GRF000071008
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: Ε
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μικτό (Multi Asset)
Περιοχή: Ευρώπη

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
Η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου (1) δεν σημαίνει ότι η επένδυση δεν ενέχει κινδύνους (no risk free).
Το αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου διότι επενδύει σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου του σε μετοχικούς και χρεωστικούς τίτλους οι τιμές των οποίων επηρεάζονται ιδιαίτερα από παράγοντες όπως η εξέλιξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς, η οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών αυτών των μέσων, οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες κάθε χώρας. Συνεπώς το επίπεδο κινδύνου είναι υψηλό.
Οι ουσιώδεις κίνδυνοι που συνδέονται με το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι:

Ο κίνδυνος αγοράς, δηλαδή ο κίνδυνος υποχώρησης των τιμών της αγοράς και η συνακόλουθη υποχώρηση των τιμών κάποιων από τις κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι υψηλός.
Ο πιστωτικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος αδυναμίας κάποιου εκδότη χρεωστικού τίτλου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε ότι αφορά τις συμπεριλαμβανόμενες επενδύσεις, είναι χαμηλός.
Ο κίνδυνος ρευστότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας εμφανίζεται όταν μια συγκεκριμένη επένδυση είναι δύσκολο να ρευστοποιηθεί δημιουργώντας έτσι πιθανή δυσκολία στην ρευστοποίηση των μεριδίων σας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.