3K Α/Κ Μικτό Κατηγορία - Μεριδίου Ε

Ημερομηνία Αποτίμησης

17/06/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

6,1938

Επίπεδο κινδύνου

Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων μέσω της διαχείρισης ενός ισορροπημένα διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών, χρεωστικών τίτλων (ομόλογα, ομολογίες) και μέσων χρηματαγοράς.

Για την επίτευξη του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 10% του ενεργητικού του σε μετοχές και τουλάχιστον 10% σε χρεωστικούς τίτλους, ενώ το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή χρεωστικούς τίτλους ή καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν δύναται να υπερβαίνει το 65% του ενεργητικού του. Δυνατές δευτερευόντως είναι και οι επενδύσεις σε άλλες κινητές αξίες εισηγμένες ή προς εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους της Ε.Ε. ή εποπτευόμενη αγορά τρίτης χώρας, μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα ή μη σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους της Ε.Ε. ή εποπτευόμενη αγορά τρίτης χώρας, τραπεζικές καταθέσεις, μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή ισοδύναμων οργανισμών και παράγωγα. Η ΑΕΔΑΚ ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες των αγορών. Ο επενδυτικός ορίζοντας βάσει του οποίου επιλέγει τις εταιρίες και εν γένει τους εκδότες στους οποίους επενδύει, είναι μακροπρόθεσμος. Η επιλογή των εταιριών γίνεται μετά από ανάλυση και αξιολόγηση παραμέτρων όπως: προοπτική ανάπτυξης, αξία της εταιρίας, ποιότητα διοίκησης, μερισματική απόδοση, παράγοντες ESG, αλλά και άλλα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Επιπλέον, έμφαση δίδεται στα μεγέθη των κλάδων στους οποίους ανήκουν οι εταιρίες και στις ευκαιρίες και στους κινδύνους που εμπεριέχουν .Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, κατά την ενάσκηση της διαχείρισης να προβαίνει σε χρήση παραγώγων κυρίως για αντισταθμιστικούς σκοπούς. κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.

Η απόκτηση ή η εξαγορά των μεριδίων είναι δυνατή κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 3Κ Investment Partners (www.3kip.gr).

Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σύνθετος και αποτελείται κατά 50% από τον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατά 50% από τον Δείκτη BEGCGA Index (Bloomberg Barclays Series – E Greece GovtAll> 1Yr Bond Index).Τo αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δηλαδή, η 3Κ Investment Partners έχει τη διακριτική ευχέρεια ως προς την επενδυτική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης (“performace fee”).Ο δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Χ.Α. και ο διαχειριστής του είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.Ο δείκτης BEGCGA Index και ο διαχειριστής του δεν είναι εγγεγραμμένοι πλέον στο μητρώο που τηρεί η ESMA με βάση το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, αλλά η δυνατότητα χρήσης του ως άνω δείκτη αναφοράς εξακολουθεί να είναι εφικτή μέχρι την 31.12.2023, όπως προκύπτει από την από 09.03.2021 δημόσια δήλωση της ESMA 80 -187 -188 “Impact of Brexit on the BMR”

Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

*Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ενεργητικής διαχείρισης και δεν ακολουθεί τον δείκτη αναφοράς .Ο δείκτης αναφοράς είναι σύνθετος και έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Από 1/12/2017 ο δείκτης BGRE Index (Bloomberg Greece Sovereign Bond Index) (ποσοστό 50% επί του Δείκτη Αναφοράς) αντικαταστάθηκε από τον BEGCGA Index (Bloomberg BarclaysSeries – E Greece Govt All> 1Yr Bond Index).

Από την 01/01/2015 50% Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών - 50% Δείκτης BGRE Index (Bloomberg Greece Sovereign Bond Index).

Από 01/07/2013 έως 31/12/2014 50% Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών - 50% Δείκτης Bofa Merrill Lynch Greece Government Index.

Από 01/08/2011 έως 30/06/2013 50% Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών - 50% Δείκτης Merril lLynch EMU Direct Governments 3 - 5 χρόνια.   

Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη των μελλοντικών επιδόσεων. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. 

Τα έξοδα, οι αμοιβές και οι φόροι που βάρυναν το αμοιβαίο κεφάλαιο και που έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των παρελθουσών αποδόσεων είναι η αμοιβή διαχείρισης, η αμοιβή θεματοφυλακής, έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάθε φόρος που αφορά στο αμοιβαίο κεφάλαιο και επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων εκ του νόμου δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας Ε, συστάθηκε το έτος 2006.

Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 23,10 34,72 75,07
Δείκτης αναφοράς 23,72 34,42 72,83
Ημερομηνία αναφοράς 31/01/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: GRF000071008
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: Ε
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μικτό (Multi Asset)
Περιοχή: Ευρώπη

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (ΣΔΠ) βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου είναι ένας οδηγός ως προς το επίπεδο κινδύνου σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι να έχετε απώλεια χρημάτων εξαιτίας της διακύμανσης των αγορών ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 4 από 7, το οποίο είναι η μεσαία κατηγορία κινδύνου διότι επενδύει σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου του σε μετοχικούς και χρεωστικούς τίτλους οι τιμές των οποίων επηρεάζονται ιδιαίτερα από παράγοντες όπως η εξέλιξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς, η οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών αυτών των μέσων, οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες κάθε χώρας. Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημίες από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο «μεσαίο» και κακές συνθήκες της αγοράς «θα μπορούσαν να» έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε. Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει προστασία από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας. Κίνδυνοι που ενδέχεται να σχετίζονται ουσιωδώς με το προϊόν και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου είναι οι ακόλουθοι: Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός των συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο. Λειτουργικός Κίνδυνος ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με ενδεχόμενες δυσλειτουργίες των διαδικασιών και των συστημάτων της εταιρίας. Κίνδυνος Ρευστότητας: Λόγω του κινδύνου ρευστότητας, οι μεριδιούχοι σε περίπτωση εξαγοράς: α) ενδέχεται να εισπράξουν μικρότερο ποσό από την αξία που έχουν υπόψη τους όταν λαμβάνουν την απόφαση να ρευστοποιήσουν τα μερίδια (λόγω της μείωσης της τιμής του μεριδίου που ενδέχεται να επέλθει στο μεταξύ) β) ενδέχεται να μην μπορέσουν να εξαγοράσουν τα μερίδια στον χρόνο που επιθυμούν. Επίσης υπό ακραίες συνθήκες ρευστότητας η καθαρή τιμή του μεριδίου ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.