3K Α/Κ International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου Ε

Ημερομηνία Αποτίμησης

2023-03-20

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

5,5074

Επίπεδο κινδύνου

Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη εισοδηματικών προσόδων και υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους διαπραγματεύσιμους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Για την υλοποίηση του σκοπού του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους (ομολογίες) με εκδότες ή εγγυητές, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή εταιρείες που εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Δευτερευόντως, δύναται να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Η επένδυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει το σύνολο του ενεργητικού του (100%) σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη που εκδίδονται ή είναι εγγυημένες/α από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στον κανονισμό του.

Η απόκτηση ή η εξαγορά των μεριδίων είναι δυνατή κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 3Κ Investment Partners (www.3kip.gr).

Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Euribor 12M + 1%. Τo αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δηλαδή, η 3Κ Investment Partners έχει τη διακριτική ευχέρεια ως προς την επενδυτική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης.

Η διανομή τυχόν κερδών λαμβάνει χώρα, κατά την κρίση της 3Κ Investment Partners είτε με επανεπένδυση των κερδών στο αμοιβαίο κεφάλαιο είτε με καταβολή μερίσματος σε μετρητά.

Για περισσότερες πληροφορίες  σας παραπέμπουμε στο έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές που θα βρείτε παρακάτω.

 

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

* Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν ακολουθεί τον δείκτη αναφοράς

Από την 25.02.2019 ως δείκτης αναφοράς (benchmark) του Α/Κ ορίστηκε ο Euribor 12M + 1%. Από την 11/07/2011 έως την 22.02.2019 ο δείκτης αναφοράς ήταν ο ΕΟΝΙΑ Capitalization Index 7 Day. Προ της 11/07/2011 δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν ο EUR002M INDEX: Euribor 2 μηνών. 

Οι παρατιθέμενες στο διάγραμμα αποδόσεις επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, λόγω τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου στις 22/02/2019 (μετατροπή από Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων σε Ομολογιακό).

Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Τα έξοδα, οι αμοιβές και οι φόροι που βάρυναν το αμοιβαίο κεφάλαιο και που έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των παρελθουσών αποδόσεων, είναι η αμοιβή διαχείρισης, η αμοιβή θεματοφυλακής, έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάθε φόρος που αφορά στο αμοιβαίο κεφάλαιο και επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων εκ του νόμου δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Tο αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε το έτος 2006.

Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 0,60 0,82 6,92
Δείκτης αναφοράς 2,58 3,78 4,31
Ημερομηνία αναφοράς 28/02/2023

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: GRF000070000
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: Ε
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Διεθνές

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (ΣΔΚ) βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 3 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου είναι ένας οδηγός ως προς το επίπεδο κινδύνου σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι να έχετε απώλεια χρημάτων εξαιτίας της διακύμανσης των αγορών ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 2 από 7, το οποίο είναι η χαμηλη κατηγορία κινδύνου διότι επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους, οι οποίοι δύνανται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Η κατηγοριοποίηση μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Η χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν σημαίνει μηδενικό κίνδυνο. Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει προστασία από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.