NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου Θ

Ημερομηνία Αποτίμησης

30/11/2023

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

14,3890

Επίπεδο κινδύνου

Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους διαπραγματεύσιμους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για την υλοποίηση του σκοπού του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους (ομολογίες) με εκδότες ή εγγυητές, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή εταιρείες που εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Δευτερευόντως, δύναται να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Η επένδυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει το σύνολο του ενεργητικού του (100%) σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη που εκδίδονται ή είναι εγγυημένες/α από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στον κανονισμό του. Η 3Κ Investment Partners ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η επιλογή των χρεωστικών τίτλων γίνεται μετά από ανάλυση και αξιολόγηση παραμέτρων όπως το επιτοκιακό περιβάλλον και η πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη πάντα μέσα στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της σχέσης κινδύνου – απόδοσης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να προβαίνει σε χρήση παραγώγων κυρίως για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.

Η απόκτηση ή η εξαγορά των μεριδίων είναι δυνατή κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 3Κ Investment Partners(www.3kip.gr).

Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο BBGCGA Index (Bloomberg Barclays Series – E Greece Govt All> 1 Yr Bond Index). Τo αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δηλαδή, η 3Κ Investment Partners έχει τη διακριτική ευχέρεια ως προς την επενδυτική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης.

Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

*Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ενεργητικής διαχείρισης και δεν ακολουθεί τον δείκτη αναφοράς.

Από 1/12/2017 ΔείκτηςΑναφοράς BEGCGA Index (Bloomberg Barclays Series – E Greece Govt All > 1Yr  Bond Προηγούμενος Δείκτης Αναφοράς  BGRE Index (Bloomberg Greece Sovereign Bond Index)

Η κατηγορία μεριδίων Θ ενεργοποιήθηκε την 13η Ιουλίου  2017, συνεπώς υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή επιδόσεων μόνο για  τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022.

Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, και δη της κατηγορίας μεριδίων Θ, καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Τα έξοδα, οι αμοιβές και οι φόροι που βάρυναν το αμοιβαίο κεφάλαιο και που έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των παρελθουσών αποδόσεων της κατηγορίας μεριδίων Θ, είναι η αμοιβή διαχείρισης, η αμοιβή θεματοφυλακής, έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάθε φόρος που αφορά στο αμοιβαίο κεφάλαιο και επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων εκ του νόμου δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε το έτος 2017.

Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 5,82 -15,10 21,24
Δείκτης αναφοράς 6,58 -16,04 18,36
Ημερομηνία αναφοράς 31/10/2023

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: GRF000162005
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: Θεσμικών Επενδυτών
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Ευρώπη

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (ΣΔΚ) βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 3 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου είναι ένας οδηγός ως προς το επίπεδο κινδύνου σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι να έχετε απώλεια χρημάτων εξαιτίας της διακύμανσης των αγορών ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 5 από 7, το οποίο είναι η μεσαία/χαμηλη κατηγορία κινδύνου διότι επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους, οι οποίοι ενδεχεται να εμφανίσουν ιστορικά υψηλή μεταβλητότητα. Η κατηγοριοποίηση μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Η χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν σημαίνει μηδενικό κίνδυνο. Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει προστασία από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.