NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου Θ

Ημερομηνία Αποτίμησης

2022-12-06

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

13,9209

Επίπεδο κινδύνου

Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους διαπραγματευόμενους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Για την υλοποίηση του σκοπού του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του χρεωστικούς τίτλους (ομολογίες) με εκδότες ή εγγυητές, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή εταιρείες που εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Δευτερευόντως, δύναται να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Η επένδυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει το σύνολο του ενεργητικού του (100%) σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη που εκδίδονται ή είναι εγγυημένες/α από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στον κανονισμό του.

Η απόκτηση ή η εξαγορά των μεριδίων είναι δυνατή κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 3Κ Investment Partners   (www.3kip.gr).

Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο BEGCGA  Index (Bloomberg Barclays Series – E Greece Govt All > 1Yr  Bond Index). Τo αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δηλαδή, η 3Κ Investment Partners έχει τη διακριτική ευχέρεια ως προς την επενδυτική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης

Η διανομή τυχόν κερδών λαμβάνει χώρα, κατά την κρίση της 3Κ Investment Partners είτε με επανεπένδυση μερίσματος με έκδοση νέων μεριδίων είτε με καταβολή μερίσματος σε μετρητά.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο -17,45 -9,05 33,49
Δείκτης αναφοράς -18,47 -11,35 25,97
Ημερομηνία αναφοράς 30/11/2022

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: GRF000162005
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: Θεσμικών Επενδυτών
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Ευρώπη

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε το 2017 και άρα δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία βάσει των οποίων θα ήταν δυνατός ο υπολογισμός του προφίλ κινδύνου και απόδοσης. Τοποθετείται στη συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου, διότι επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους, οι οποίοι εμφανίζουν ιστορικά υψηλή μεταβλητότητα. Συνεπώς το επίπεδο κινδύνου είναι υψηλό.

Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
Η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου (1) δεν σημαίνει ότι η επένδυση δεν ενέχει κινδύνους (no risk free).

Οι ουσιώδεις κίνδυνοι που συνδέονται με το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι:

Ο κίνδυνος συγκέντρωσης, δηλαδή ο κίνδυνος που προκύπτει από την  επένδυση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε έναν εκδότη, είναι υψηλός δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των  επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται  σε χρεωστικούς τίτλους του ελληνικού δημοσίου.  

Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αδυναμίας κάποιου εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε ότι αφορά τις συμπεριλαμβανόμενες επενδύσεις, είναι υψηλός, διότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους.

Ο κίνδυνος ρευστότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας εμφανίζεται όταν μια συγκεκριμένη επένδυση είναι δύσκολο να ρευστοποιηθεί δημιουργώντας έτσι πιθανή δυσκολία στην ρευστοποίηση των μεριδίων σας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.