3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές - Κατηγορία Μεριδίου Θ

30/06/2022
8,5782
Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Χρηματιστήρια Διεθνώς. Για την υλοποίηση του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών που διαπραγματεύονται σε Διεθνή Χρηματιστήρια.

 • Δευτερευόντως, δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις, παράγωγα προϊόντα και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και ΟΣΕ επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση των αποδόσεων του.
 • Η απόκτηση ή η εξαγορά των μεριδίων είναι δυνατή κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 3Κ Investment Partners (www.3kip.gr).
 • Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Δείκτης Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δηλαδή, η 3Κ Investment Partners έχει τη διακριτική ευχέρεια ως προς την επενδυτική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης (“performace fee”). Ο δείκτης αναφοράς και ο διαχειριστής του δεν είναι εγγεγραμμένοι πλέον στο μητρώο που τηρεί η ESMAμε βάση το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, αλλά η δυνατότητα χρήσης του ως άνω δείκτη αναφοράς εξακολουθεί να είναι εφικτή μέχρι την 31.12.2023, όπως προκύπτει από την από 09.03.2021 δημόσια δήλωση της ESMA 80 -187 -188 “Impact of Brexit on the BMR”
 • Τα κέρδη και οι πρόσοδοι της κατηγορίας Ε του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

   

  *Η επενδυτική πολιτική λήφθηκε από το Έγγραφο Βασικών πληροφοριών επενδυτών (KIID).

Διαβάστε περισσότερα
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις
Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου
Προφίλ Κινδύνου
1234567
 • Το αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε το 2022 και άρα δεν υπάρχουν επαρκή ιστορικά στοιχεία αποδόσεων και ως εκ τούτου ο υπολογισμός του συνθετικού δείκτη κινδύνου και απόδοσης έχει γίνει με βάση τον αντιπροσωπευτικό δείκτη αναφοράς Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return . Τοποθετείται στην κατηγορία κινδύνου 7 διότι επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις. Συνεπώς το επίπεδο κινδύνου είναι υψηλό.
 • Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 • Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
 • Η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου (1) δεν σημαίνει ότι η επένδυση δεν ενέχει κινδύνους (no risk free).

  Οι ουσιώδεις κίνδυνοι που συνδέονται με το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι:

   

 • Ο κίνδυνος αγοράς, δηλαδή ο κίνδυνος υποχώρησης των τιμών της αγοράς και η συνακόλουθη υποχώρηση των τιμών κάποιων από τις κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι υψηλός δεδομένου ότι οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργούνται σε μετοχές.  
 • Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αδυναμίας κάποιου εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε ότι αφορά τις συμπεριλαμβανόμενες επενδύσεις, είναι χαμηλός, διότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει ελάχιστα ή καθόλου σε χρεωστικούς τίτλους.
 • Ο κίνδυνος ρευστότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας εμφανίζεται όταν μια συγκεκριμένη επένδυση είναι δύσκολο να ρευστοποιηθεί δημιουργώντας έτσι πιθανή δυσκολία στην ρευστοποίηση των μεριδίων σας.


 

Διαβάστε περισσότερα
Πρακτικές Πληροφορίες
Κωδικός ISIN:
GRF000367000
Νόμισμα:
EUR
Κατηγορία Μεριδίου:
Θεσμικών Επενδυτών
Κατηγορία Κεφαλαίου:
Μετοχικό
Περιοχή:
Global