Πολιτικές Εταιρείας

Όροι Χρήσης

 

Συμβουλές Ασφαλείας "Phishing"

 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πελατών

 

Έντυπο Ενημέρωσης Σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Αίτηση Ασκήσεως Δικαιωμάτων Υποκειμένων στο πλαίσιο Εφαρμογής Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ/ Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω συστήματος Bιντεοεπιτήρησης

 

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης

 

Πολιτική Πρόληψης, Εντοπισμού και Διαχείρισης Καταστάσεων Συγκρούσης Συμφερόντων

 

Πολιτική Ενεργούς Συμμετοχής 

 

Πολιτική Αποδοχών

 

Πολιτική Χειρισμού Παραπόνων

 

Πολιτική της εταιρίας στο πλαίσιο χρήσης δεικτών αναφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 (BMR)

 

Πολιτική Βιωσιμότης και Υπεύθυνων Επενδύσεων