3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές - Κατηγορία Μεριδίου E

Ημερομηνία Αποτίμησης

20/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

6,8615

Επίπεδο κινδύνου

Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Χρηματιστήρια Διεθνώς. Για την υλοποίηση του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών που διαπραγματεύονται σε Διεθνή Χρηματιστήρια. Δευτερευόντως, δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις, παράγωγα προϊόντα και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και ΟΣΕ επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση των αποδόσεων του. Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο δείκτης Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return (δυνατότητα χρήσης με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2222). Το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δηλαδή, η 3Κ Investment Partners έχει τη διακριτική ευχέρεια ως προς την επενδυτική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής απόδοσης (performance fee). Τα κέρδη και οι πρόσοδοι της κατηγορίας Ε του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Η ΑΕΔΑΚ ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες των αγορών. Ο επενδυτικός ορίζοντας βάσει του οποίου επιλέγει τις εταιρίες και εν γένει τους εκδότες στους οποίους επενδύει, είναι μακροπρόθεσμος. Η επιλογή των εταιριών γίνεται μετά από ανάλυση και αξιολόγηση παραμέτρων όπως: προοπτική ανάπτυξης, αξία της εταιρίας, ποιότητα διοίκησης, μερισματική απόδοση, παράγοντες ESG, αλλά και άλλα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Επιπλέον, έμφαση δίδεται στα μεγέθη των κλάδων στους οποίους ανήκουν οι εταιρίες και στις ευκαιρίες και στους κινδύνους που εμπεριέχουν. Κατά την ενάσκηση της διαχείρισης, δύναται να γίνεται χρήση παραγώγων κυρίως για αντισταθμιστικούς σκοπούς.

Η απόκτηση ή η εξαγορά των μεριδίων είναι δυνατή κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 3Κ Investment Partners (www.3kip.gr).

Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

*Η επενδυτική πολιτική λήφθηκε από το Έγγραφο Βασικών πληροφοριών επενδυτών (KIID).

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

ToΑμοιβαίο Κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας Ε, συστάθηκε το έτος 2022 και άρα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης παρελθουσών αποδόσεων για τους επενδυτές.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ενεργητικής διαχείρισης και δεν ακολουθεί το δείκτη αναφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 28,95 - -
Δείκτης αναφοράς 17,16 - -
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: GRF000365004
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: Ε
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μετοχικό
Περιοχή: Διεθνές

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (ΣΔΚ) βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου είναι ένας οδηγός ως προς το επίπεδο κινδύνου σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι να έχετε απώλεια χρημάτων εξαιτίας της διακύμανσης των αγορών ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 4 από 7, το οποίο είναι η μεσαία κατηγορία κινδύνου διότι επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις. Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημίες από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο «μεσαίο» και κακές συνθήκες της αγοράς «θα μπορούσαν να» έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε. Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει προστασία από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας. Άλλοι κίνδυνοι που συνδέονται ουσιωδώς με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον ΣΔΚ: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υψηλός. Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Θα λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα, ούτως ώστε η τελική απόδοση που θα απολαμβάνετε να εξαρτάται από την ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω. Κίνδυνοι που ενδέχεται να σχετίζονται ουσιωδώς με το προϊόν και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου είναι οι ακόλουθοι: Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός των συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο. Λειτουργικός Κίνδυνος ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με ενδεχόμενες δυσλειτουργίες των
διαδικασιών και των συστημάτων της εταιρίας. Κίνδυνος Ρευστότητας: Λόγω του κινδύνου ρευστότητας, οι μεριδιούχοι σε περίπτωση εξαγοράς: α) ενδέχεται να εισπράξουν μικρότερο ποσό από την αξία που έχουν υπόψη τους όταν λαμβάνουν την απόφαση να ρευστοποιήσουν τα μερίδια (λόγω της μείωσης της τιμής του μεριδίου που ενδέχεται να επέλθει στο μεταξύ) β) ενδέχεται να μην μπορέσουν να εξαγοράσουν τα μερίδια στον χρόνο που επιθυμούν. Επίσης υπό ακραίες συνθήκες ρευστότητας η καθαρή τιμή του μεριδίου ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.