3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου Ε

Ημερομηνία Αποτίμησης

20/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

10,6943

Επίπεδο κινδύνου

Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ και δευτερευόντως σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλων ισοδύναμων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 59 παρ. 1(ε) του Νόμου. Ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε μετοχές. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ, που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή/και από κράτη του ΟΟΣΑ (συμπεριλαμβανομένων ΕΓΕΔ – treasury bills) ή/και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη του ΟΟΣΑ και τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, καθώς και σε μετατρέψιμα ομόλογα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 31.12.2029. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η μέση ληκτότητα του χαρτοφυλακίου του θα είναι περίπου αντίστοιχη με την καθορισθείσα διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η επενδυτική στρατηγική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνει κυρίως αγορά και διακράτηση των ομολόγων με σκοπό την αποπληρωμή τους στη λήξη.

 

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο - - -
Δείκτης αναφοράς - - -
Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2023

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: GRF000455003
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: Ε
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Ευρώπη

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (ΣΔΚ) βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 6 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου είναι ένας οδηγός ως προς το επίπεδο κινδύνου σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι να έχετε απώλεια χρημάτων εξαιτίας της διακύμανσης των αγορών ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 2 από 7, το οποίο είναι η χαμηλή κατηγορία κινδύνου διότι επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους, οι οποίοι δύνανται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημίες από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο «χαμηλό» και κακές συνθήκες της αγοράς «είναι πολύ απίθανο να» έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε. Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει προστασία από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας. Κίνδυνοι που ενδέχεται να σχετίζονται ουσιωδώς με το προϊόν και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου είναι οι ακόλουθοι: Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός των συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο. Λειτουργικός Κίνδυνος ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με ενδεχόμενες δυσλειτουργίες των διαδικασιών και των συστημάτων της εταιρίας. Κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος των αγορών ομολόγων και χρήματος από τις μεταβολές της καμπύλης των επιτοκίων. Κίνδυνος Ρευστότητας: Λόγω του κινδύνου ρευστότητας, οι μεριδιούχοι σε περίπτωση εξαγοράς: α) ενδέχεται να εισπράξουν μικρότερο ποσό από την αξία που έχουν υπόψη τους όταν λαμβάνουν την απόφαση να ρευστοποιήσουν τα μερίδια (λόγω της μείωσης της τιμής του μεριδίου που ενδέχεται να επέλθει στο μεταξύ) β) ενδέχεται να μην μπορέσουν να εξαγοράσουν τα μερίδια στον χρόνο που επιθυμούν. Επίσης υπό ακραίες συνθήκες ρευστότητας η καθαρή τιμή του μεριδίου ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

 

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.