3K Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναγέννησις (OEE)

Ημερομηνία Αποτίμησης

2024-05-23

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

9,9230

Επίπεδο κινδύνου

Επενδυτικός Στόχος

Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου AIF32/2014

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια (οργανωμένες ή άλλες δευτερογενείς αγορές). Για την υλοποίηση του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 60% του ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια (οργανωμένες ή άλλες δευτερογενείς αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο – επισήμανση: σημαντικό ποσοστό του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων σε οργανωμένες ή άλλες δευτερογενείς αγορές στην Ευρώπη ). Δύναται να επενδύει και σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις, μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ ή και ΟΕΕ) σε παγκόσμιο επίπεδο. Δευτερευόντως, το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να κατέχει ρευστά διαθέσιμα. Η 3Κ Investment Partnersασκεί ενεργητική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κριτήρια για την επιλογή των μετοχών αποτελούν: η προοπτική ανάπτυξης, η αξία της εταιρίας, η ποιότητα διοίκησης, η μερισματική απόδοση αλλά και άλλα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, ενώ, επιπλέον, έμφαση δίδεται στα μεγέθη των κλάδων στους οποίους ανήκουν οι εταιρίες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που εμπεριέχουν. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν δύναται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ούτε δύναται να κάνει χρήση αυτών για αντισταθμιστικούς σκοπούς. Η απόκτηση ή η εξαγορά των μεριδίων είναι δυνατή κάθε εργάσιμη ημέρα, κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.3kip.gr.
Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Bloomberg Europe 600 Net Return ndex .Το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δηλαδή, η 3Κ Investment Partners έχει τη διακριτική ευχέρεια ως προς την επενδυτική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής απόδοσης (performance fee). Ο δείκτης αναφοράς και ο διαχειριστής του δεν είναι εγγεγραμμένοι πλέον στο μητρώο που τηρεί η ESMA με βάση το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, αλλά η δυνατότητα χρήσης του ως άνω δείκτη αναφοράς εξακολουθεί να είναι εφικτή μέχρι την 31.12.2025, όπως προκύπτει από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2022.
Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται. 

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ενεργητικής διαχείρισης και δεν ακολουθεί τον δείκτη αναφοράς Από το 2020 Δείκτης Αναφοράς είναι ο Bloomberg Europe 600 Net Return Index

Από το 2020 Δείκτης Αναφοράς είναι ο Bloomberg Europe 600 Net Return Index.

Δείκτης Αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου έως το 2021 ήταν  ο Eurostoxx 600.

Η σύγκριση των αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου με τον Δείκτη Αναφοράς ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2019.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε το  2018, συνεπώς υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων επιδόσεων μόνο για τα τελευταία 5 έτη.

Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Τα έξοδα, οι αμοιβές και οι φόροι που βάρυναν το αμοιβαίο κεφάλαιο και που έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των παρελθουσών αποδόσεων είναι η αμοιβή διαχείρισης, η αμοιβή θεματοφυλακής, έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάθε φόρος που αφορά στο αμοιβαίο κεφάλαιο και επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων εκ του νόμου δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.    

Το αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε το έτος 2018.

Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 26,60 41,57 78,49
Δείκτης αναφοράς 11,08 23,21 37,71
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: CYF000000911
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: Ιδιώτες Επενδυτές
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μετοχικό
Περιοχή: Διεθνές

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (ΣΔΚ) βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου είναι ένας οδηγός ως προς το επίπεδο κινδύνου σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι να έχετε απώλεια χρημάτων εξαιτίας της διακύμανσης των αγορών ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 4 από 7, το οποίο είναι η μεσαία κατηγορία κινδύνου διότι επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις. Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημίες από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο «μεσαίο» και κακές συνθήκες της αγοράς «θα μπορούσαν να» έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε. Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει προστασία από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας. Κίνδυνοι που ενδέχεται να σχετίζονται ουσιωδώς με το προϊόν και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου είναι οι ακόλουθοι: Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός των συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο. Λειτουργικός Κίνδυνος ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με ενδεχόμενες δυσλειτουργίες των διαδικασιών και των συστημάτων της εταιρίας. Κίνδυνος Ρευστότητας: Λόγω του κινδύνου ρευστότητας, οι μεριδιούχοι σε περίπτωση εξαγοράς: α) ενδέχεται να εισπράξουν μικρότερο ποσό από την αξία που έχουν υπόψη τους όταν λαμβάνουν την απόφαση να ρευστοποιήσουν τα μερίδια (λόγω της μείωσης της τιμής του μεριδίου που ενδέχεται να επέλθει στο μεταξύ) β) ενδέχεται να μην μπορέσουν να εξαγοράσουν τα μερίδια στον χρόνο που επιθυμούν. Επίσης υπό ακραίες συνθήκες ρευστότητας η καθαρή τιμή του μεριδίου ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά. 

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

«Τα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες αφορούν τον οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) ανοικτού τύπου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (OEE)» που απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές (αρ. άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου AIF32/2014 και δεν συνιστά ΟΣΕΚΑ.

Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΕΕ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: α) στην Ελλάδα απευθείας από την 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ μέσω πιστοποιημένων πωλητών της και β) στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω πιστοποιημένων πωλητών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BOC ASSET MANAGEMENT LTD» που εδρεύει στην Κυπριακή Δημοκρατία – Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, (Α.Φ.Μ 10358706T, Αρ.Καταχ.  HE 358706), η οποία έχει λάβει τη με αρ. ΕΔ ΟΣΕΚΑ 5/78/2012, άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Στοιχεία επικοινωνίας της BOC Asset Management LTD Τηλεφώνο (+357) 22 121790 E-mail bocam@bankofcyprus.com Ιστοσελίδα http://am.bankofcyprus.com.cy/ Διεύθυνση Λεωφ. Λεμεσού 154, 1ος όροφος, 2025, Λευκωσία

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1) Ο οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) ανοικτού τύπου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (OEE)» έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και εποπτεύεται από την Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 2) Η επένδυση σε ΟΕΕ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. 3) Η αξία των επενδύσεων σε μερίδια ΟΕΕ υπόκειται σε αυξήσεις ή μειώσεις, το αρχικό δε ποσό επένδυσης δεν είναι εγγυημένο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.