3K Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναγέννησις (OEE)

Ημερομηνία Αποτίμησης

2023-09-28

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

8,2311

Επίπεδο κινδύνου

Επενδυτικός Στόχος

Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου AIF32/2014

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια (οργανωμένες ή άλλες δευτερογενείς αγορές).  Για την υλοποίηση του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 60% του ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια. Δύναται να επενδύει και σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις, μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ ή και ΟΕΕ) σε παγκόσμιο επίπεδο. Δευτερευόντως, το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ενεργητικής διαχείρισης και δεν ακολουθεί τον δείκτη αναφοράς Από το 2020 Δείκτης Αναφοράς είναι ο Bloomberg Europe 600 Net Return Index

Δείκτης Αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου έως το 2021 ήταν  ο Eurostoxx 600.

Η σύγκριση των αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου με τον Δείκτη Αναφοράς ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2019.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε το  2018, συνεπώς υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων επιδόσεων μόνο για ολόκληρο το έτος 2019, 2020, 2021 και 2022.

Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Τα έξοδα, οι αμοιβές και οι φόροι που βάρυναν το αμοιβαίο κεφάλαιο και που έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των παρελθουσών αποδόσεων είναι η αμοιβή διαχείρισης, η αμοιβή θεματοφυλακής, έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάθε φόρος που αφορά στο αμοιβαίο κεφάλαιο και επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων εκ του νόμου δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.    

Το αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε το έτος 2018.

Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 27,21 66,81 72,13
Δείκτης αναφοράς 10,16 38,76 38,42
Ημερομηνία αναφοράς 31/07/2023

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: CYF000000911
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: Ιδιώτες Επενδυτές
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μετοχικό
Περιοχή: Διεθνές

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (ΣΔΚ) βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου είναι ένας οδηγός ως προς το επίπεδο κινδύνου σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι να έχετε απώλεια χρημάτων εξαιτίας της διακύμανσης των αγορών ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 4 από 7, το οποίο είναι η μεσαία κατηγορία κινδύνου διότι επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις. Η κατηγοριοποίηση μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Η χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν σημαίνει μηδενικό κίνδυνο. Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει προστασία από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

«Τα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες αφορούν τον οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) ανοικτού τύπου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (OEE)» που απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές (αρ. άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου AIF32/2014 και δεν συνιστά ΟΣΕΚΑ.

Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΕΕ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: α) στην Ελλάδα απευθείας από την 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ μέσω πιστοποιημένων πωλητών της και β) στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω πιστοποιημένων πωλητών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BOC ASSET MANAGEMENT LTD» που εδρεύει στην Κυπριακή Δημοκρατία – Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, (Α.Φ.Μ 10358706T, Αρ.Καταχ.  HE 358706), η οποία έχει λάβει τη με αρ. ΕΔ ΟΣΕΚΑ 5/78/2012, άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Στοιχεία επικοινωνίας της BOC Asset Management LTD Τηλεφώνο (+357) 22 121790 E-mail bocam@bankofcyprus.com Ιστοσελίδα http://am.bankofcyprus.com.cy/ Διεύθυνση Λεωφ. Λεμεσού 154, 1ος όροφος, 2025, Λευκωσία

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1) Ο οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) ανοικτού τύπου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (OEE)» έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και εποπτεύεται από την Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 2) Η επένδυση σε ΟΕΕ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. 3) Η αξία των επενδύσεων σε μερίδια ΟΕΕ υπόκειται σε αυξήσεις ή μειώσεις, το αρχικό δε ποσό επένδυσης δεν είναι εγγυημένο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.