3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου Ε

09/04/2021
10,5704
Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Για την υλοποίηση του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Δευτερευόντως, δύναται να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών του εξωτερικού επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση των αποδόσεών του. Δύναται επίσης να επενδύει σε μικρότερα ποσοστά και σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

 

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου
Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
EUR1y3y5y
Αμοιβαίο Κεφάλαιο52,9033,51109,25
Δείκτης Αναφοράς58,7319,6769,23

Ημερομηνία Αναφοράς 31.03.2021
Πρακτικές Πληροφορίες
Κωδικός ISIN:
GRF000135001
Νόμισμα:
EUR
Κατηγορία Μεριδίου:
Ε
Κατηγορία Κεφαλαίου:
Μετοχικό
Περιοχή:
Ελλάδα